Data Warehouse

Abe-Akai Jinno-Jozume Morino-Motoyashiki Shinozuka-Shotsu
Akaike-Anabuki Kaburaki-Kakurai Mugikura-Muto Sobue-Soyogi
Anan-Arai Kamada-Kanazawa Nabeshima-Naito Suda-Suguro
Arai-Arito Kanbara-Kaoku Naka-Nakamoto Suhara-Suyama
Asada-Azuse Karakawa-Katase Nakamura Suzaki-Suzukida
Baba-Busujima Katayama-Katori Nakane-Nakazawa Tabata-Takahama
Chiba-Chuma Katsuki-Kawamoto Namba-Nezu Takahashi
Daigo-Doue Kawamura-Kazaoka Nibe-Nishimoto Takai-Takatsuki
Ebara-Ezaki Keimoto-Kimura Nishimura-Niwa Takaura-Takeshita
Fuchigami-Fujio Kinjo-Kitagawa Nobayashi-Nozaki Takesue-Tanabe
Fujioka-Fukumoto Kitahara-Kizuka Nukui-Numazawa Tanaka
Fukunaga-Futamura Ko-Kodama Oba-Ogawa Tanba-Tazawa
Genoka-Goto Koga-Komuro Ogawa-Ogura Tejima-Toguchi
Haba-Hanzawa Kon-Kono Oh-Oishi Tohno-Toyoshima
Hara-Hashizume Kono-Kozuru Oka-Okamoto Tsuboi-Tsutsumiuchi
Hata-Hesaka Kubo-Kunihisa Okamura-Okiyama Uchi-Uemura
Hibino-Hino Kunimatsu-Kurimoto Okoshi-Omuro Uenaka-Uzawa
Hirabayashi-Hirohashi Kurioka-Kyuko One-Orita Wada-Watabe
Hiroike-Hiyama Machida-Makino Osada-Osumi Watanabe-Watarai
Hoashi-Hyodo Makishi-Masuda Ota-Otsubo Yabe-Yamada
I-Iishii Masui-Matsui Otsuji-Ozeki Yamagata-Yamamori
Iiyama-Ikuta Matsuka-Matsunaka Ramoto-Ryu Yamamoto
Imae-Inamine Matsunami-Matsuzaki Sadaike-Sakai Yamamura-Yamashita
Inao-Ioki Mayumi-Minamimure Sakaki-Sakuyama Yamashita-Yanase
Irabu-Ishihata Mine-Miura Samata-Sasaki Yano-Yasuoka
Ishii-Ishizuka Miwa-Miyanishi Sasamoto-Sayashi Yata-Yazawa
Iso-Itoh Miyashita-Mizokami Sedohara-Settsu Yoda-Yoshie
Itoi-Iwami Mizuguchi-Mizutani Shiba-Shimakata Yoshihara-Yumioka
Iwamoto-Izutsu Mochizuki-Morinaka Shimamoto-Shinohara ZaitsuAbad-Bernazard Gaillard-Hilton Nakamura-Quesada Uchio-Zuleta
Bertoia-Bynum Hinshaw-Junge Raabe-Schwarz
Cabrera-Cumberland Kai-Lyttle Scott-Sweeney
D’antona-Fyhrie Maas-Myette Taiho-TyroneAbe-Akahori Imai-Inoue Miyagi-Miyawaki Shimokawa-Shotsu
Akamatsu-Anan Irabu-Ishimaru Miyazaki-Mochizuki Sobue-Sotokoba
Ando-Aoshiba Ishimoto-Izutsu Monma-Motoyanagi Suda-Suzuki
Aoyama-Arasuna Jobe-Jonouchi Mugikura-Muto Tabata-Takagi
Arikura-Azuse Kaburaki-Kamoshida Nabeya-Nakai Takahashi
Baba-Bizen Kanagu-Karita Nakajima-Nakata Takai-Takayanagi
Chiba-Chonan Kasahara-Katayama Nakatani-Nibe Takechi-Tamura
Daigo-Donoue Kato-Kawauchi Niihari-Nishimura Tanabe-Tanaka
Ebara-Etoh Kida-Kinoshita Nishina-Numata Tanebe-Terashima
Fuchigami-Fukita Kira-Kizuka Oba-Okada Tobe-Toyoshima
Fukuchi-Furuya Koba-Komatsubara Okaji-Onuma Tsuboi-Tsutsumiuchi
Go-Goto Komiyama-Kozuka Orita-Ozawa Uchi-Uzawa
Hagimoto-Haraikawa Kubo-Kyuko Ranbashi-Ryu Wada-Watanabe
Hasato-Hattori Maeda-Mano Sadaoka-Sakai Yabu-Yamakita
Hayakawa-Hiranuma Maruko-Matsubayashi Sakakibara-Saotome Yamamoto-Yamanomoto
Hiraoka-Horiuchi Matsuda-Matsushita Sasaki-Sato Yamao-Yatsunami
Hosaka-Hyodo Matsutani-Mikoshiba Satomi-Settsu Yoda-Yonemura
I-Ikoma Mima-Miwata Shiba-Shimizu Yoshida-YuminagaA-C D-J K-M N-S T-Z1936 (Spring) 1938 (Spring) 1941 1946
1936 (Fall) 1938 (Fall) 1942 1947
1937 (Spring) 1939 1943 1948
1937 (Fall) 1940 1944  1949

1950 Central League 1950 Pacific League 1981 Central League 1981 Pacific League
1951 Central League 1951 Pacific League 1982 Central League 1982 Pacific League
1952 Central League 1952 Pacific League 1983 Central League 1983 Pacific League
1953 Central League 1953 Pacific League 1984 Central League 1984 Pacific League
1954 Central League 1954 Pacific League 1985 Central League 1985 Pacific League
1955 Central League 1955 Pacific League 1986 Central League 1986 Pacific Leagu
1956 Central League 1956 Pacific League 1987 Central League 1987 Pacific League
1957 Central League 1957 Pacific League 1988 Central League 1988 Pacific League
1958 Central League 1958 Pacific League 1989 Central League 1989 Pacific League
1959 Central League 1959 Pacific League 1990 Central League 1990 Pacific League
1960 Central League 1960 Pacific League 1991 Central League 1991 Pacific League
1961 Central League 1961 Pacific League 1992 Central League 1992 Pacific League
1962 Central League 1962 Pacific League 1993 Central League 1993 Pacific League
1963 Central League 1963 Pacific League 1994 Central League 1994 Pacific League
1964 Central League 1964 Pacific League 1995 Central League 1995 Pacific League
1965 Central League 1965 Pacific League 1996 Central League 1996 Pacific League
1966 Central League 1966 Pacific League 1997 Central League 1997 Pacific League
1967 Central League 1967 Pacific League 1998 Central League 1998 Pacific League
1968 Central League 1968 Pacific League 1999 Central League 1999 Pacific League
1969 Central League 1969 Pacific League 2000 Central League 2000 Pacific League
1970 Central League 1970 Pacific League 2001 Central League 2001 Pacific League
1971 Central League 1971 Pacific League 2002 Central League 2002 Pacific League
1972 Central League 1972 Pacific League 2003 Central League 2003 Pacific League
1973 Central League  1973 Pacific League 2004 Central League 2004 Pacific League
1974 Central League 1974 Pacific League 2005 Central League 2005 Pacific League
1975 Central League 1975 Pacific League 2006 Central League 2006 Pacific League
1976 Central League 1976 Pacific League 2007 Central League 2007 Pacific League
1977 Central League 1977 Pacific League 2008 Central League 2008 Pacific League
1978 Central League 1978 Pacific League 2009 Central League 2009 Pacific League
1979 Central League 1979 Pacific League 2010 Central League 2010 Pacific League
1980 Central League 1980 Pacific League 2011 Central League 2011 Pacific League1951 1962 1973 1984 1995 2006
1952 1963 1974 1985 1996 2007
1953 1964 1975 1986 1997 2008
1954 1965 1976 1987 1998 2009
1955 1966 1977 1988 1999 2010
1956 1967 1978 1989 2000 2011
1957 1968 1979 1990 2001 2012
1958 1969 1980 1991 2002 2013
1959 1970 1981 1992 2003 2014
1960 1971 1982 1993 2004 2015
1961 1972 1983 1994 2005 2016


If you have any questions about baseball match, please contact us.

1936 Spring 1938 Spring 1941 1946
1936 Fall 1938 Fall 1942 1947
1937 Spring 1939 1943 1948
1937 Fall 1940 1944 1949

1950 Central League 1950 Pacific League 1981 Central League 1981 Pacific League
1951 Central League 1951 Pacific League 1982 Central League 1982 Pacific League
1952 Central League 1952 Pacific League 1983 Central League 1983 Pacific League
1953 Central League 1953 Pacific League 1984 Central League 1984 Pacific League
1954 Central League 1954 Pacific League 1985 Central League 1985 Pacific League
1955 Central League  1955 Pacific League 1986 Central League 1986 Pacific League
1956 Central League 1956 Pacific League 1987 Central League 1987 Pacific League
1957 Central League 1957 Pacific League 1988 Central League 1988 Pacific League
1958 Central League 1958 Pacific League 1989 Central League 1989 Pacific League
1959 Central League 1959 Pacific League 1990 Central League 1990 Pacific League
1960 Central League 1960 Pacific League 1991 Central League 1991 Pacific League
1961 Central League 1961 Pacific League 1992 Central League 1992 Pacific League
1962 Central League 1962 Pacific League 1993 Central League 1993 Pacific League
1963 Central League 1963 Pacific League 1994 Central League 1994 Pacific League
1964 Central League 1964 Pacific League 1995 Central League 1995 Pacific League
1965 Central League 1965 Pacific League 1996 Central League 1996 Pacific League
1966 Central League 1966 Pacific League 1997 Central League 1997 Pacific League
1967 Central League 1967 Pacific League 1998 Central League 1998 Pacific League
1968 Central League 1968 Pacific League 1999 Central League 1999 Pacific League
1969 Central League 1969 Pacific League 2000 Central League 2000 Pacific League
1970 Central League 1970 Pacific League 2001 Central League 2001 Pacific League
1971 Central League 1971 Pacific League 2002 Central League  2002Pacific League 
1972 Central League 1972 Pacific League 2003 Central League 2003 Pacific League
1973 Central League 1973 Pacific League 2004 Central League 2004 Pacific League
1974 Central League 1974 Pacific League 2005 Central League 2005 Pacific League
1975 Central League 1975 Pacific League 2006 Central League 2006 Pacific League
1976 Central League 1976 Pacific League 2007 Central League 2007 Pacific League
1977 Central League 1977 Pacific League 2008 Central League 2008 Pacific League
1978 Central League 1978 Pacific League 2009 Central League 2009 Pacific League
1979 Central League 1979 Pacific League 2010 Central League 2010 Pacific League
1980 Central League 1980 Pacific League 2011 Central League 2011 Pacific League

 

1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006
1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007
1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008
1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009
1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010
1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004  2011
1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012


 

2011 CL Game Results 2007 CL Game Results 2003 CL Homer Facts Career Pitching Leaders
2011 PL Game Results 2007 PL Game Results 2003 PL Homer Facts Gold Glove Awards
2011 CL Homer Facts 2007 CL Homer Facts 2002 CL Homer Facts Homer Feats and Cycles
2011 PL Homer Facts 2007 PL Homer Facts 2002 PL Homer Facts Individual Managers A-L
2010 CL Game Results 2006 CL Game Results 2001 CL Homer Facts Individual Managers M-Z
2010 PL Game Results 2006 PL Game Results 2001 PL Homer Facts No Hitters
2010 CL Homer Facts 2006 CL Homer Facts 2000 CL Homer Facts Season Series 1937-1949
2010 PL Homers Facts 2006 PL Homer Facts 2000 PL Homer Facts Season Series CL 1950-2009
2009 CL Game Results 2005 CL Game Results 1996 CL Homer Facts Season Series PL 1950-2009
2009 PL Game Results 2005 PL Game Results 1996 PL Homer Facts Team Total Win-Loss
2009 CL Homer Facts 2005 CL Homer Facts 1995 CL Homer Facts Yearly Offensive Titles
2009 PL Homer Facts 2005 PL Homer Facts 1995 PL Homer Facts Yearly Pitching Titles
2008 CL Game Results 2004 CL Game Results Awards 2006 WBC Schedule and Results
2008 PL Game Results 2004 PL Game Results Best Nines
2008 CL Homer Facts 2004 CL Homer Facts Career Managing Leaders
2008 PL Homer Facts 2004 PL Homer Facts Career Offensive Leaders